L'eredità di Ernst Bloch e l'eredità di Elio Matassi