Mapping protein matrix cavities in human cytoglobin through Xe atom binding