ALLOMETRIC SEXUAL DIMORPHISM IN THE RIVER CRAB POTAMON FLUVIATILE (HERBST, 1785) (BRACHYURA: POTAMIDAE)