Vozroždenie Chomy i krivizna mira Moskva, IMLI RAN, 2003, pp. 128-138