High Power Density Three-Phase AC-DC 48V Power Supply