Does ESG Impact Really Enhance Portfolio Profitability?