Giorda, M.C. (2012). Обучение религиям: преподавание для мультирелигиозного общества (общие замечания)/Obucheniye religiyam: prepodavaniye dlya multireligioznogo obshchestva (obshchiye zamechaniya),. In Istoricheskaya nauka i obrazovaniye v usloviyakh so-vremennykh vyzovov: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (pp.29-32). Kazan : Izd-vo Kazan.

Обучение религиям: преподавание для мультирелигиозного общества (общие замечания)/Obucheniye religiyam: prepodavaniye dlya multireligioznogo obshchestva (obshchiye zamechaniya),

Giorda M. C.
2012-01-01

2012
978-5-905787-89-8
Giorda, M.C. (2012). Обучение религиям: преподавание для мультирелигиозного общества (общие замечания)/Obucheniye religiyam: prepodavaniye dlya multireligioznogo obshchestva (obshchiye zamechaniya),. In Istoricheskaya nauka i obrazovaniye v usloviyakh so-vremennykh vyzovov: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (pp.29-32). Kazan : Izd-vo Kazan.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/324906
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact