Обучение религиям: преподавание для мультирелигиозного общества (общие замечания)/Obucheniye religiyam: prepodavaniye dlya multireligioznogo obshchestva (obshchiye zamechaniya),